Osobnosti v oblasti trombózy a hemostázy

Čepelák

     Prof. MUDr. Václav Čepelák, DrSc.  Více                
Významný český internista, hematolog a angiolog
* 22.1.1931 Opava – † 15.9.2015 v Plzni

Po promoci na Lékařské fakultě UK v Plzni (1950-1956) nastoupil na interní kliniku, kterou vedl jeho učitel prof. MUDr. Karel Bobek. Již předtím dva roky pod jeho vedením pracoval jako pomocná vědecká síla v hematologické laboratoři, kde se věnoval problematice laboratorní  diagnostiky žilního tromboembolismu. V roce 1967 se stal přednostou Ústřední hematologické laboratoře FN Plzeň (později  Oddělení klinické hematologie a farmakologie Fakultní nemocnice Plzeň) a v letech 1977–1995 působil jako přednosta 1. interní kliniky FN Plzeň.

Poruchami hemostázy se pak zabýval v rámci zřízeného Vědeckého oddělení pro výzkum trombózy. Vynikajících úspěchů zde bylo dosaženo zejména v oblasti studia fibrinolýzy. Později na klinice inicioval vznik hematologické jednotky intenzivní péče a rozvoj hematologické onkologie. Po odchodu z kliniky zastával až do své náhlé smrti funkci lékařského ředitele Městské nemocnice v Plzni.

Prof. Čepelák byl autorem více než 350 publikací z různých oblastí klinické medicíny a výzkumu. O žilním tromboembolismu publikoval v zahraničním časopise již jako medik – Cepelak, V (1955). Zur Diagnostik der Lungenembolie. Z Gesamte Inn Med 10(23-24): 1154-1159. Další práce publikoval spolu s prof. Karlem Bobkem, např. Bobek, K. and V. Cepelak (1958). „Laboratory diagnosis of venous thrombosis.“ Acta Med Scand 160(2): 121-133 a další.

Jako prvý se u nás začal věnovat studiu fibrinolýzy, kde se rychle zařadil mezi světovou elitu. To dokládá i jeho práce Cepelak, V., Z. Horakova and Z. Padr (1963). „Protease inhibitor from groundnut skins.“ Nature 198: 295. V roce 1978 zorganizoval a stal se prezidentem Mezinárodní konference o syntetických fibrinolytických a trombolytických léčivech v Karlových Varech, kde byla poté založena i Mezinárodní unie fibrinolýzy. V současnosti je tato společnost přejmenována na International Society for Fibrinolysis & Proteolysis (ISFP – https://www.fibrinolysis.org/).

Vedle vědecké práce v oblasti hemostázy a fibrinolýzy se věnoval i organizaci péče o hemofiliky, publikoval u nás jako prvý o syndromu diseminované intravaskulární koagulopatie a věnoval se studiu antikoagulancií – heparinu a heparoidů. Zasloužil se také o standardizaci antikoagulační léčby žilní tromboembolické nemoci v našem státě.

Pana prof. Čepeláka jsem si osobně velmi vážil a jsem stále vděčný za jeho pomoc a rady při recenzi mé monografie Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi (2003), kde jsem použil i termínu trombofilie, který u nás v literatuře poprvé použili prof. Čepelák s prof. Bobkem v monografii Tromboembolická nemoc žilního původu, publikované v Thomayerově sbírce v roce 1959.

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Kubisz

     Prof MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Významným evropský hemostazeolog
* 13.6.1942 – † 6.9.2022

Byla mi dopřána čest, abych napsal pro web Společnosti pro trombózu a hemostázu profil prof. Kubisze. Prof. Peter Kubisz byl nejen mým dlouholetým přítelem, ale i vzorem v mnoha oblastech života. Především muselo všem imponovat jeho nadšení a jistá zarputilost, ale i elegance při řešení různých odborných i společenských situací.
Prof. Kubisz patřil k významným evropským hemostazeologům. Byl nejen vynikajícím vědcem a lékařem, ale i, a snad zejména, výborným organizátorem v medicíně s mezinárodním dosahem.
Peter Kubisz se narodil ve Slezsku, v Třinci a medicínu vystudoval na lékařské fakultě v Olomouci. Profesní kariéru začal v Čadci na hematologicko transfuzím oddělení. Pobyt na „venkovském“ pracovišti mu nijak nebránil se zapojit do vědecké práce a v roce 1969 byl vyslán na roční stáž do Paříže na výzkumné hematologické pracoviště prof. Caena. Během ročního pobytu v Paříži byl zcela pohlcen vědeckou prací na předním světovém pracovišti , které každý měsíc publikovalo nejméně jeden vědecký článek. Z této doby pocházejí i jeho osobní kontakty na přední, především francouzské, vědce a hematology. V roce 1974 obhájil disertační práci a v následujících 15ti letech působil jako visiting profesor na Univerzitě v Oranu. Po návratu habilitoval, získal titul doktora věd a v roce 1992 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.
Prof Kubisze jsem poznal jako jeho posluchač na pátečních seminářích 1. Lékařské fakulty UK v Praze, kde kromě velikánů hematologie, jako byli Donner, Heřmanský, Pudlák, Friedman, vystupoval Kubisz mladý lékař z malé nemocnice v Čadcích a spolu s Cieslarem vedli zajímavé diskuse o funkcích krevních destiček. Byl to Kubisz, který v 70tých letech, ve spolupráci s primářem RNDr. Pařízkem z Nového Jičína zkonstruovali funkční agregometr na měření funkce krevních destiček. V tehdejším Československu první toho druhu.
Prof. Kubisz byl velmi otevřený spolupráci a není tedy divu, že jsme se v roce 1992 dohodli, že, po rozdělení Československa, budeme spolupracovat na prezentaci vědeckých výsledků a edukaci lékařů pravidelným pořádáním společných konferencí o trombóze a hemostáze. Střídavě na JLF UK v Martině a na LF UK v Hradci Králové. Tyto od počátku třídenní konference, měly vysokou účast, zajímavé hosty ze zahraničí a vždy přinášely reakce na nové trendy v diagnostice a léčbě trombotických a krvácivých stavů. Za 30 let na nich vystoupilo přes 300 zahraničních řečníků ze 40 zemí z celého světa.
Nejvýznamnější vědecké výsledky prof. Kubisze jsou z oblasti výzkumu vrozených krvácivých a trombofilních trombocytopatií, zejména syndromu lepivých destiček, z oblasti imunotoleranční léčby u pacientů s hemofílií a z oblasti celulární terapie, tzv. terapeutické angiogeneze při kritické ischémii dolních končetin. Patří mu prvenství v autologní transplantaci krvetvorných buněk v této indikaci v rámci SR a ČR. Určitě nejvýznamnějším počinem na slovenské lékařském poli byl jeho aktivní přínos při vzniku Kliniky hematologie a transfuziologie JLF a FN v Martině. Zde byl dlouholetým přednostou a vychoval celou řadu nových odborníků a následovníků.
Výčet jeho funkcí v mezinárodních a národních odborných boardech a společnostech jen dokresluje šíři jeho organizátorských schopností a uznání odborných autorit:
International Society of Hematology (ISH), člen předsednictva (2013-2015) v Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders (DLTH), členství v Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (ACATH). hlavní odborník MZ SR pro transfuziológiii a hlavni odborník MZ SR pro hematologii, člen poradního sboru ministra zdravotnictví, od r.2006 byl prezidentem Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy (SSHT) SLS.
Počty grantových prací, publikací, přednášek, členství v redakčních radách domácích a zahraničních odborných časopisů, ocenění jsou obdivuhodné a dokumentují životní náplň a životní cestu pro Kubisze.
Prof Kubisz byl významný lékař, vědec a vychoval celou generaci mladých odborníků a pokračovatelů. Byl přímočarý a měl rád rychlá a jasná rozhodnutí. V roce 1992 mi řekl: Víš, co Jarku, budeme o hemostáze dělat mezinárodní konference. Jeden rok v Martině a jeden rok v Hradci Králové a to slovo stačilo a trvalo to 30 let. Jsem si jist, že můžeme být šťastní, že jsme žili v době prof. MUDr. Petera Kubisze DrSc.

Kubisz