• Úhrada přípravku Praxbind

• Dostupnost přípravku Praxbind v nemocnicích České republiky

• Metodický pokyn k Praxbindu

• Pokyny pro podání přípravku PRAXBIND®

• Doporučení ČSTH 2015: Postup při krvácení a perioperační management u nemocných léčených novými perorálními antikoagulancii (NOACs): dabigatran-etexilát (PRADAXA), rivaroxaban (XARELTO) a apixaban (ELIQUIS)

• Akutní žilní trombóza 2014: současný stav prevence, diagnostiky a léčby - Doporučený postup České angiologické společnosti ČLS JEP

• Doporučení pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) - dabigatran etexilatem, apixabanem a rivaroxabanem

• Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS)

• Trombotická centra - doporučený postup

• Molekulárně genetická vy‘etření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem a jeho komplikacemi – konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

• American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guideline (8th Edition)

• Doporučení k profylaxi žilní trombózy nebo plicní embolie po provedení totální endoprotézy (TEP) kyčelního nebo kolenního kloubu

• PERIPARTÁLNÍ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ - mezioborové stanovisko

• LMWH indikace a dávkovaní 2010

• Vyhodnocení rizika HŽT u interně nemocných

• Vyhodnocení rizika HŽT u chirurgických nemocných

• Opatření k profylaxi TEN u hospitalizovaných nemocných

• Standardy péče o nemocné s hemofilií

• Prevence žílního tromboembolismu

• Peripartální krvácení

• Život ohrožující krvácení

• Krvácení po rozsáhlých traumatech (Evropská společnost intenzivní medicíny, 2007)

• Ambulantní antikoagulační léčba

• Indikace LMWH v prevenci žilního tromboembolismu v chirurgii

• Indikace a dávkování LMWH

• Výpočet rizika žilního tromboembolismu u nemocných s akutním interním onemocněním