Úvod

Cílem společnosti je sdružovat odborníky všech teoretických i klinických oborů, zabývajících se problematikou poruch hemostázy, fyziologie a patofyziologie, diagnostiky a léčby one-mocnění spojených s poruchou hemostázy. Společnost akcentuje interdisciplinární charakter oboru s cílem shromáždit odborníky ze všech oblastí mediciny, kterých se týkají poruchy hemostázy, krvácivých stavů a trombotických stavů arteriálních i žilních, tedy nejen hematology, ale i porodníky, chirurgy, ortopedy, angiology, internisty, pediatry, anestezio-logy, traumatology, kardiology, praktické lékaře, radiology, neurology aj. Úkolem společnosti je organizovat jak vědecká, tak postgraduální výuková symposia, koordinovat vzdělávací i léčebnou činnost a prakticky uplatňovat nové vědecké poznatky získané jak z literatury, tak z výzkumné grantové činnosti. Jejím cílem je navázat i mezinárodní spolupráci, zejména s orgány International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

Cílem společnosti je také informovat širší lékařskou veřejnost o nových postupech při prevenci a léčbě poruch hemostázy, včetně organizování metodické pomoci z budovaných Center pro hemostázu , kde jsou nyní dispensarizováni nemocní s trombofilními stavy. Jedenkrát ročně je pořádán celonárodní kongres s odbornou tématikou, dále mezinárodní workshopy s tématikou dle výběru. Zatím byly uspořádány workshopy na téma prevence žilního tromboembolismu s Českou angiologickou společností, Českou ortopedickou společností, Českou onkologickou společností a Českou traumatologickou společností. V blízké budoucnosti se chystá další workshop opět s Českou onkologickou společností a dále s Českou společností gynekologie a porodnictví a t.zv. Rokitanského den spolu se sekcí Invazivní kardiologie České kardiologické společnosti.

Česká společnost pro trombózu a hemostázu je také po dohodě s firmou Roche odborným garantem školení praktických lékařů v problematice kontroly antikoagulační léčby a systému Coagu Chek. Další vzdělávání v oboru svým členům umožňuje i nadále, zejména presentací nových poznatků z oboru na konferencích, workshopech , včetně možnosti osobního kontaktu odborníků v případě odborné rady. Všechny tyto akce jsou zařazeny do programu postgraduálního školení ČLK.

Členem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP se může stát každý lékař , který je členem České lékařské společnosti JEP. Roční členský poplatek činí 100 Kč.

• Stanovy ČSTH
• Seznam členů ČSTH k 9. 9. 2014